RSS
1.

Thursday, March 18, 2010

ဣတၴိယ မ်ိဳးဗီဇ ရွာပံုေတာ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲက မိန္းမသားမ်ား

ဣတၴိယ မ်ိဳးဗီဇ ရွာပံုေတာ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲက မိန္းမသားမ်ား

ဣတၴိယ မ်ိဳးဗီဇ ရွာပံုေတာ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲက မိန္းမသားမ်ား

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
အမ်ဳိးသားမ်ားထက္
မ်ဳိးဗီဇအရ ခ်န္ပန္ဇီလူဝံတုိ႔ႏွင့္
ပုိမိုနီးစပ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။


ေဒးဗစ္ေပ့ဂ်္
မ်ဳိးဗီဇပညာရွင္
၂ဝ၁ဝ ခု၊ ဇန္နဝါရီလထုတ္ Nature မဂၢဇင္း၌ ကိန္းဘ
ရစ္တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာသိပၸံမွ မ်ဳိးဗီဇပညာရွင္ David Page ၏
စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေဖာ္ျပပါရွိလာခဲ့သည္။
David Page တို႕ သုေတသနအဖြဲ႕သည္ လူသား၏မ်ဳိးဗီဇႏွင့္
ခ်န္ပန္ဇီလူဝံတို႕၏ မ်ဳိးဗီဇကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့ၾက သည္။
လူႏွင့္ ခ်န္ပန္ဇီလူဝံတို႕သည္ မ်ဳိးဗီဇသဘာဝ၌ ရာခိုင္ႏႈန္း
အေတာ္မ်ားမ်ားတူညီမႈရွိေၾကာင္း အမ်ားက သိရွိလက္ခံထား ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။
သုေတသီ Page ႏွင့္အဖြဲ႕တို႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ အရ ပုရိသလူေယာက်္ားတို႕၏
မ်ဳိးဗီဇထဲမွY- Chromosome သည္ ခ်န္ပန္ဇီလူဝံတုိ႔၏ Y- Chromosome ႏွင့္
အလြန္အမင္း ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနေသာ္လည္း၊ ဣတၴိယလူအမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ Y-
Chromosome ႏွင့္မူ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား တူညီမႈရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။
ယင္းအခ်က္ကိုေထာက္၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို -The Second Sex
သုိ႔မဟုတ္Weaker Sex ဟု လူ႕သမိုင္းအစမွ ယေန႕တိုင္႐ႈျမင္သုံးသပ္ထားမႈကို
အဆံုးသတ္ရေတာ့မလို ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ Page ၏အဆိုအရ အမ်ဳိးသမီးတို႕သည္ Weaker
Sexမ်ား မဟုတ္ၾက။ မ်ဳိးဗီဇအျမင္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္
ခ်န္ပန္ဇီလူဝံမ်ားကဲ့သို႕ပင္ Stronger Sex မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မ်ဳိးဗီဇအရ
မတို႕သည္ က်ားတို႕ထက္ ပုိမိုအစြမ္းထက္သည္ ဟုပင္
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကရေတာ့မည္ေလာ။
မ်ားမၾကာမီလမ်ားဆီက The International Herald Tribune
သတင္းစာတြင္ The Female Factor ဟူေသာ သီးသန္႕က႑တစ္ခုဖြင့္ကာ ႏုိင္ငံတကာ
နယ္ပယ္အသီးသီး၌ အဆင့္ျမင့္တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ေရွ႕တန္း ေရာက္
ဣတၴိယႏြယ္တို႕၏ လက္ေတြ႕ဘဝမ်ားအေၾကာင္း သုေတသနစစ္တမ္းေဆာင္းပါးမ်ားကို
အခန္းဆက္ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။
ထိုေဆာင္းပါးမ်ားကိုIHT သတင္းစာႀကီး၌ တခမ္းတနား
ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းမွာ ကိန္းဘရစ္ မ်ဳိးဗီဇသုေတသီ David Page ၏
သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ကို ႀကိဳတင္ေထာက္ခံေနျခင္းေပေလာ...။
အိႏၵိယသူ စူပါအမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ား
ဘဏ္ႏွင့္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းက႑
ကမၻာ့စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အေျခ စိုက္ရာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ
လန္ဒန္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဘဏ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏
ထိပ္တန္းအဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို
ခန္႔ထားေလ့မရွိသည္မွာ ဆယ္ စုႏွစ္မ်ားစြာ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ အစဥ္အလာတစ္ခုလို
ျဖစ္ေနခဲ့ သည္။
သို႕ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံရာ၌
နာမည္ဆုိးႏွင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ အိႏိၵယတြင္မူ အေျခအေနက
တစ္မ်ဳိးျဖစ္လာခဲ့သည္။ အမွန္စင္စစ္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးစ
အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သက္တမ္းမွာ ႏုနယ္လြန္းလွသည္ဟု
ဆိုရမည္။ ေအာင္ျမင္မႈဘက္က ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ ထိုႏုနယ္ေသာ သက္တမ္းႏွင့္မမွ်
အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္ေနသည္။ ထိုသို႕ေအာင္ျမင္ေနေသာ
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနၾကသည့္ ပဲ့ကိုင္ရွင္အမ်ားစုမွာ
အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႕ရွိေနရသည္။
SBC, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, UBS
စသည့္ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ အစည္းႀကီးမ်ား၏ အိႏၵိယဆိုင္ရာ
႐ံုးခြဲမ်ားတြင္ ထိပ္တန္း ရာထူးႀကီးမ်ားအတြက္ အိႏိၵယသူ
အမ်ဳိးသမီးႀကီးမ်ားကို တာဝန္ေပးခန္႕ ထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးႀကီး
မ်ားကလည္း ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ေအာင္ပဲြမ်ားကို ရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ပထမတန္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ား၌
ျဖစ္သည္။ ထို႕ေအာက္တစ္ဆင့္နိမ့္ ေသာ(ဝါ)ဒုတိယတန္းႏွင့္ တတိယတန္း
အဆင့္တြင္ရွိေသာ Icici ဘဏ္ ႏွင့္ Axis ဘဏ္မ်ားတြင္လည္း အိႏိၵယသူမ်ားက
ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ခံမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။
အိႏိၵယဗဟိုဘဏ္ -Reserve Bank of India- BRI
အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ရာထူးမ်ားတြင္ လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားက
ထက္ဝက္ ခန္႕ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္။
တစ္ဘက္တြင္မူ ေရွး႐ိုးစြဲ ဝါဒီ အိႏၵိယသား
မိဘအခ်ဳိ႕မွာ သား ေယာက်္ားကေလးမ်ားကိုသာ ဘုရား ၏ဆုလာဘ္အျဖစ္ အေလးထားဆက္
ဆံေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဤဓေလ့ထံုးစံ ၏ရလဒ္အျဖစ္ ေခတ္ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ
လြန္စြာနည္းပါးေန ေၾကာင္းကို သံုးသပ္ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။
လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ဘဝမွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ ပင္။
ပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယသူ တင္းနစ္ အားကစားမယ္ ဆႏၷီယာ မီဇာ- Sania Mirza က
အကယ္၍ သူမအိမ္ ေထာင္ျပဳခဲ့လွ်င္ တင္းနစ္အားကစား ကို
စြန္႔လႊတ္ရမည္မွာေသခ်ာသည္ဟု မီဒီယာမ်ားအား ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ သည္မွာ
ဘာမွ်မၾကာေသး။
သုိ႔ေသာ္... ယေန႕အိႏိၵယတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အပါအဝင္
စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ အမ်ဳိး
သမီးမ်ားမွာ နဂိုကတည္းက မ်ဳိး႐ိုး စဥ္ဆက္သူၾကြယ္မ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေနၾက သည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စြမ္း ေဆာင္ရည္မွာလည္း အံ့မခန္းဟု ဆုိရ
မလိုျဖစ္ေနသည္။
အထက္ပါ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တာဝန္ႀကီးမ်ားကို ေဆာင္ေနရသည့္
အိႏိၵယသူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ-Naina Lal Kidwai ၏မွတ္ခ်က္စကားမွာ
စဥ္းစားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ Nainaသည္ အိႏိၵယဆိုင္ရာ ေဟာင္ေကာင္ ရွန္ဟိုင္း
ဘဏ္ေကာ္ပိုေရးရွင္း -HSBC ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သည္။ သူမအား
မီဒီယာမ်ားကေတြ႕ဆံုေမး ျမန္းစဥ္...
''ဒီမွာအလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္ေတာ့ေျပပါတယ္။
အမ်ဳိးသားဝန္ထမ္း ေတြကအစ လက္ေအာက္မန္ေနဂ်ာ ေတြအဆုံး
အားလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ၾကပါတယ္။ ကူညီၾကပါတယ္။ ဒါကလဲ ဘီယာေသာက္တာလို၊
ေဂါက္သီး႐ိုက္တာလို၊ ဘိလိယက္ ကစားပြဲေတြမွာလို တစ္ကိုယ္ေတာ္
စြမ္းရည္ျပရတဲ့ အလုပ္မ်ဳိးမဟုတ္တာ ေၾကာင့္လဲ ျဖစ္မွာေပါ့''ဟု ရယ္သြမ္း
ေသြးရင္းေျပာခဲ့သည္။ Naina သည္ ယခုက်မွ အဆင့္ျမင့္တာဝန္မ်ားကို
ထမ္းေဆာင္ဖူးသူမဟုတ္ေပ။ HSBC ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ရာထူးကုိ
မထမ္းေဆာင္မီက ကမၻာေက်ာ္ဘ႑ာ ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Morgan
Stanley Chase တြင္လည္း အႀကီးအကဲတစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ ဖူးသူျဖစ္သည္။
''အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ က်ရာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရာမွာ အတူ
တကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တန္ဖိုးထားၾကတယ္။ အပင္ပန္းလဲ
ခံႏိုင္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အိႏိၵယမွာ ကြၽန္မတို႕အတြက္ ဘာအခက္အခဲရွိ ေတာ့မွာလဲ။
ဟိုမွာက ဒီလိုမဟုတ္ဘူး ရွင့္''
Nainar ေျပာသည့္ အဓိပၸာယ္ မွာ
ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လွပါသည္ ဟုဆိုေသာ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Wall Street
စီးပြားေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံခ်င္ သည့္
ဓေလ့ေဟာင္းမ်ား ယခုထိတိုင္ မေပ်ာက္ခ်င္ေသးဟူ၍ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္
ဘ႑ာေရး ေလာက၌ အမ်ဳိးသားမ်ားကို လံုးဝ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္
ထားၾကေသာ္လည္း လက္ရွိေအာင္ျမင္ ေနၾကေသာ ဘဏ္သူေ႒းစူပါေဇာတိ ကႀကီးမ်ားကို
မနာလိုမရာလည္း မရွိ၊ စိန္ေခၚလႊမ္းမိုးလိုစိတ္လည္းမရွိပါဟု Nainar
ကဆိုခဲ့ပါေသးသည္။
Nainar အပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ထမ္း
စူပါအိႏိၵယသူမ်ားသည္ အိႏိၵယႏွင့္ အာရွ၏တန္ဖိုးကိုလည္း အေသးစိတ္ကအစ
တန္ဖိုးထားေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႕သည္ သူတို႕၏ မိသားစုဘဝကို တန္ဖိုးထားသည္။
အိမ္ရွင္မဘဝကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးခံယူ သည္။ ခင္ပြန္းသားသမီးမ်ားႏွင့္လည္း
အဆင္ေျပသည္။ အလုပ္ခြင္၌ ပုရိသ ေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေျပာဆုိဆက္ဆံသည္။ ႐ိုးရာဓေလ့ကို မပစ္ပယ္ၾက။ ႐ံုးတက္႐ံုးဆင္းအလုပ္
ခြင္၌လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ျပည္ပခရီးမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ
စီးပြားေရးဖိုရမ္မ်ား တက္ေရာက္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယသူ
တို႕အျမတ္တႏိုးထားေသာ ဆာရီကို သာဝတ္ဆင္ၾကသည္။
သူတို႕အားလံုး၌ တူညီေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုယ္စီရွိၾကသည္။
အသက္အားျဖင့္ ၄ဝ ေက်ာ္ ၅ဝ အတြင္း။ မ်ဳိး႐ိုးစဥ္ဆက္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝကာ၊
ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ၾကျခင္း။ အိႏိၵယ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ တကၠသိုလ္
ေကာလိပ္ထြက္ မ်ားျဖစ္ၾကျခင္း။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား၌
အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႕မ်ားရသည့္တိုင္ေအာင္ ပညာအရာ ၌ ထူးခြၽန္ၾကျခင္း။
ယခုကဲ့သို႕ အဆင့္ ျမင့္ရာထူးတာဝန္မ်ားကို မထမ္းေဆာင္မီအထိ ပညာေရး၊
လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကျခင္း စသည္တုိ႕ပင္ျဖစ္သည္
ဟုဆုိသည္။ အိႏိၵယသူ စူပါမမႀကီး တို႕၏ သူမတူေသာ အရည္အခ်င္း တစ္ခုမွာ
အလုပ္ခြင္၌ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ တကာဖိုရမ္မ်ား၌ျဖစ္ေစ၊ ၿပိဳင္ဘက္
ပုရိသေယာက်္ားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း သေဘာအရ အေခ်အတင္ေျပာဆုိ
ျငင္းခံုရသည့္အခါ၌ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်း ဖြယ္ရာျခင္းႏွင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း
စသည့္အရည္အခ်င္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းဆုိသည္မွာ အျခားေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္မတူ။ ဘက္စံုထူးခြၽန္ကြၽမ္းက်င္လိမၼာပါမွ ေတာ္ကာက်မည့္
သဘာဝရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္း ထုိေလာက၌ အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ယူေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားမွာ ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားကို အခက္ အခဲမရွိ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ထမ္းေဆာင္
ေနၾကသည္။ ေအာင္လည္း ေအာင္ ျမင္ေနၾကပါ၏။
အိႏိၵယ၏ အႀကီးဆံုးဘဏ္တစ္ ခုျဖစ္သည့္ Icici ၏
စီအီးအိုမွာ အိႏိၵယ သူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခ်ႏၵာ ကုခ်္ဟာ- Chanda
Kochhar ျဖစ္ သည္။ Icici တြင္ အႀကီးတန္း မန္ ေနဂ်ာမ်ား၏ ၄ဝ
ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ဳိး သမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Chanda က
ဘဏ္လုပ္ငန္းသဘာဝႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႕ခံယူခ်က္ကို-
''ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိတာ အခက္ အခဲဆံုးျပႆနာတစ္ခုကို
စိန္ေခၚေျဖ ရွင္းၿပီးတာနဲ႕ သူ႕ထက္ႀကီးတဲ့ေနာက္ ျပႆနာတစ္ခုက
စိန္ေခၚဖုိ႕အဆင္ သင့္ေစာင့္ေနတာမ်ဳိးရွင့္။ အဲဒါကို
ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းမလဲ။ ဘယ္ ေလာက္အထိ တာဝန္ယူႏိုင္သလဲ။ အဲဒီအတြက္
ဘယ္လိုအရည္အေသြးေတြ အဆင္သင့္ပိုင္ဆိုင္ထားၾကသ လဲ။ အဲဒါေတြက
အေရးအႀကီးဆံုး။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမဆိုတာက အေရးမႀကီးဘူး။ လိင္ကြဲျပားတာဟာ
အရည္ အခ်င္းမဟုတ္ဘူး''ဟု ႐ိုးရွင္းပြင့္ လင္းစြာေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။
Chanda သည္ Icici ဘဏ္၌ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ဌာန ခြဲတစ္ခု၏အႀကီးအကဲ
ရာထူး၌သာ ျဖစ္သည္။ သူမ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေၾကာင့္ ရာထူးတာဝန္ေတြ တစ္ခုၿပီး
တစ္ခုတက္လာခဲ့သလို Icici ဘဏ္ သည္လည္း သာမန္ျပည္တြင္းဘဏ္ ကေလးတစ္ခုမွ
အႀကီးတန္းဘဏ္ စာရင္းဝင္။ ထုိမွ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုဘဏ္တြင္ တာဝန္
စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ သူမ၏ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ကိုယ္ေရာ
စိတ္ပါႏွစ္ျမႇဳပ္ကာ အစြမ္းကုန္ႀကိဳး ပမ္းခဲ့သည္သာ။ လုပ္သက္ ၂၅ႏွစ္
ျပည့္ခ်ိန္တြင္ Iciciသည္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္လာသလို Nainar
သည္လည္း ထုိဘဏ္ႀကီး၏ စီအီးအိုျဖစ္လာခဲ့သည္။
ကိန္းဂဏန္းစစ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႕အိႏိၵယတြင္
အႀကီးတန္းစာရင္း ဝင္ဘဏ္ငါးခုရွိလွ်င္ တစ္ခုတိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက
ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္စြာပင္ အေမရိကႏွင့္
ဥေရာပရွိ အဓိက ဘဏ္ႀကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာေက်ာ္ Wall Street ေလာကရွိ
ဘဏ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ စီအီးအိုမွအစ အဆင့္ျမင့္တာဝန္မွန္သမွ်
ပုရိသတို႕ကသာ ဦးေဆာင္ေနၾက သည္။ အမ်ဳိးသမီး စီအီးအိုဟူ၍
မူးလို႕ပင္႐ွဴစရာမရွိ။
အိႏိၵယအေျခစိုက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ
အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ EMA မွ အစုရွယ္ယာဝင္ ပုရိသေယာက်္ား သား K.
Sudarsham က''ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ ဘဏ္သူေ႒းႀကီးေတြက
အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြအတြက္ အမ်ဳိး သမီးေတြကိုပဲ ခန္႕ခ်င္ၾကတယ္။ မိန္းမေတြက
ရာထူးျမင့္လာေလ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို ထိန္းၾကေလပဲ။ ဇာတ္လမ္းမ႐ႈပ္ၾကဘူး။
ေယာက်္ားေတြလို ဇိမ္မခံခ်င္ၾကဘူး။ အလြဲသံုးစား လုပ္တယ္ဆုိတာ
ဇာတ္လမ္းေတြနဲ႕ ဇိမ္ခံခ်င္ၾကတာက စတာပဲ။ မိန္းမ ေတြက်ေတာ့ ရာထူးႀကီးလာေလ၊
အသက္အရြယ္ရလာေလ အဲဒါေတြနဲ႕ ကင္းေလပဲ။ ၿခံဳေျပာရင္ေတာ့ ေျဖာင့္
မတ္႐ိုးသားၾကတယ္။ အဲဒါဟာ သူ တို႕ဘဝပဲ''ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ဖူးသည္။
အိႏိၵယ၏ ဝန္ထမ္းေလာကတြင္ အိမ္ေထာင္သည္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ အခက္အခဲ တစ္ခုမွာ သား ဖြားခြင့္ဆိုင္ရာ
ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္
ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သား
ဖြားခြင့္ေပးပံုခ်င္းမတူၾကေပ။ သို႕ေသာ္ ပ်မ္းမွ် သံုးလေလာက္ေတာ့ရတတ္
ၾကသည္။
ယခုအခါ အိႏိၵယဗဟိုဘဏ္ -Reserve Bank of India - RBI
တြင္ စီအီးအိုအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူ Meera Sanyal ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူး ေသာ
အေတြ႕အႀကံဳက တစ္မူထူးျခား သည္။
Meera Sanyal ငယ္စဥ္က ကိုလ္းကတၱားအေျခစိုက္ -
Grindlays ဘဏ္၏ဌာနခြဲတစ္ခုတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။ သူမႏွင့္ေတြ႕
ဆုံဆက္ဆံရသည့္ ဘဏ္ေဖာက္သည္မ်ားမွာ လူ႕ခြစာ၊ လူကတ္ေတြ ခ်ည္းျဖစ္ေနသည္။
ေဖာက္သည္မ်ား၏ တင္တင္စီးစီး ေမးခြန္းေတြက သူမကို အႀကီးအက်ယ္စိတ္ဒုကၡ
ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႕ေနရာတြင္ အသက္အရြယ္အရ လည္းေကာင္း၊
လုပ္သက္အေတြ႕ အႀကံဳအရလည္းေကာင္း ပိုမိုရင့္က်က္ ေသာ
အမ်ဳိးသားအရာရွိႀကီးတစ္ ေယာက္ကို အစားထိုးလိုက္ၿပီး သူ႕ကို
အျခားဌာနခြဲတစ္ခုသို႕ ေရႊ႕ေပးခဲ့သည္။
ေနရာသစ္၌ Meera ေအာင္ျမင္မႈ ေတြရလာသည္။
လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ သည္ထက္ ေျပလာေအာင္ သူအစြမ္း ကုန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုရာ၌ အတား အဆီးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနေသာ ဘဂၤါလီ
စကားကို ကြၽမ္းက်င္စြာေျပာတတ္ဆို တတ္လာေစဖို႕ ဘဂၤါလီစကားေျပာ
သင္တန္းေတြကုိ အလုပ္မအားလပ္ သည့္ၾကားမွ ႀကိဳးစားၿပီးတက္သည္။
ကာလအတန္ၾကာေတာ့ ေဖာက္သည္ မ်ားႏွင့္သာမက ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ႏွင့္ပါ
အဆင္ေျပစြာ ဆက္ဆံေျပာဆို လာႏုိင္သည္။
Meera အလုပ္လုပ္ေနသည့္ -Grindlays ဘဏ္ႏွင့္
အမ်ားဆံုးဆက္ ဆံရသည့္ေဖာက္သည္မ်ားမွာ လယ္ သမားမ်ားႏွင့္
ေအာက္ေျခဆင္းရဲသား မ်ားျဖစ္သည္။ ဘဏ္သူေ႒းဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးကလည္း
တစ္ျပားကို ႏွစ္ ျပားရေအာင္ခြာလိုသည့္ ေကာ္တစ္ရာ ကပ္ေစးထိပ္ေခါင္။
ထိုအခ်ိန္ ထိုအေျခအေနတြင္ Meera ပထမသားဦး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရေတာ့သည္။
ထံုးစံအတုိင္း ဘဏ္သူေ႒းႏွင့္ေတြ႕ၿပီး ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးသည္။
မီးဖြားၿပီးလွ်င္ သူ႕ကိုအလုပ္ခ်ိန္ နည္းနည္းေလွ်ာ့ေပး ေစလိုေၾကာင္းက
အဓိကျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ဘဏ္သူေ႒း၏ ဇာတိ႐ုပ္က ဘြားခနဲေပၚေတာ့သည္။
''အ႐ူးမ၊ အခုေတာင္ နင့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္နစ္နာေနၿပီလဲ၊
သိရဲ႕လား။ ငါကုန္ထားက်ထား ရတာေတြ နည္းမွတ္လို႕''
Meera ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္။ အလုပ္ထြက္လိုက္ဖို႕ပဲ
ရွိေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူမီးမဖြားမီကာလ ေနာက္ဆံုးရက္ေတြအထိ
ရွိသမွ်အလုပ္ေတြ ဒိုင္ခံလုပ္သည္။ သူေ႒းေခါင္းထဲမွာ စြဲေနသည့္
နင့္ကိုခိုင္းရတာမတန္... ဟူေသာအစြဲကို သူအလုပ္မထြက္ခင္
ခြၽတ္ပစ္ခဲ့ခ်င္သည္။ မီးဖြားမည့္ရက္ မေရာက္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ သူပိုင္
ပစၥည္းကေလးကို သိမ္းဆည္းထုပ္ပိုးေနခိုက္ သူေ႒းကိုယ္ေတာ္ေခ်ာ ေရာက္လာသည္။
မီးဖြားခြင့္ေပးသည္။ ေမြးၿပီးဖြားၿပီးလွ်င္လည္း အလုပ္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ေပးမည္။
ကေလးေဝယ်ာဝစၥ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ဟုဆိုသည္။ လစာကိုလည္း ယခင္အတုိင္း
ဆက္ေပးထား မည္ဟု ဆိုလာသည္။
''လုပ္ခ်င္တာရွိရင္၊ လုပ္စရာ ကိစၥရွိလာရင္
မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္တတ္တဲ့ ကြၽန္မရဲ႕စိတ္ကုိ သူေ႒းနားလည္သြားပံုရတယ္'' ဟု
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို Meera က ေလေအးျဖင့္ေျပာျပခဲ့သည္။
ထုိအား၊ ထိုမာန္၊ ထိုစိတ္ဓာတ္ ခြန္အားတုိ႕ေၾကာင့္
ေနာက္ဆံုးတြင္မွာေတာ့ Meera Sanyal တစ္ေယာက္ အိႏိၵယဗဟိုဘဏ္၏
အႀကီးအကဲျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႕အလုပ္ခြင္ရွိ အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္းႀကီးငယ္မဟူ
အိမ္ေထာင္တာဝန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားႀကံဳလာခဲ့လွ်င္
ေကာင္းစြာစီမံခန္႕ခြဲ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္
မီးဖြားခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။
တစ္ခါတြင္ မန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
ကိုယ္ဝန္ရွိလာသျဖင့္ အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုေၾကာင္း ေျပာလာသည္။ Meera က
လစာျပည့္ ႏွင့္အိပ္ရာထက္မွာ အနားယူခြင့္စနစ္ကုိ တီထြင္ဖန္တီးကာ
ထိုမန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးအား ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ လစာျပည့္ အိပ္ရာထက္မွာ
အနားယူခြင့္ဟူသည္ မီးဖြားခြင့္ ရက္ရွည္ကာလအတြင္း ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားကုိ
အိမ္မွာယူလုပ္ခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး
မီးဖြားခြင့္ရက္ေစ့၍ ပံုမွန္အလုပ္ခြင္သို႕ ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ ယခင္ကထက္
အလုပ္ ပိုလုပ္လာသလို၊ စြမ္းရည္လည္း ပိုတက္လာသည္ဟု Meera က ေျပာျပသည္။
ထိုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍-
''ကိုယ့္ဘက္က အေသးအဖြဲ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရတာ၊
ေပ်ာ့ေပ်ာင္း လိုက္ရတာကေလး ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီကေန ျပန္ရတဲ့ ရလဒ္က ႏွစ္ဘက္
စလံုးအတြက္ မယံုႏုိင္စရာပဲ...''ဟု ေျပာသည္။
ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပို ေရးရွင္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ -
J.P Morgan Chase၏ အိႏိၵယဌာနခြဲကို တာဝန္ယူထားသည့္ အမ်ဳိးသမီး စီအီးအို -
Kalpana Morparia က အေနာက္အုပ္စုဝင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အႀကီးအကဲမ်ားအား
''အဆင့္ျမင့္ ရာထူးတာဝန္အတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို စိတ္ခ်လက္ခ်
ခန္႕ထားၾကည့္ၾကပါလား။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ခြဲျခား ဆက္ဆံတာကို
ကြၽန္မမေဝဖန္ခ်င္ဘူး။ ေယာက်္ားေတြေတာ္တာ၊ တတ္တာကို ကြၽန္မမျငင္းပါဘူး''ဟု
အႀကံေပးစကား ဆုိခဲ့ဖူးသည္။
သူၾကြယ္မမတို႕ကိုသာ ဖူးစာဖက္လိုၾကသည့္
မဟာေယာက်္ားပုရိသမ်ား
၂ဝ၁ဝခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ PEW Research Center
ကထုတ္ျပန္ေသာ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ ထြက္လာခဲ့သည္။
''သူတို႕ထက္ ပညာအရာမွာေကာ၊ ဥစၥာဓနအင္အားမွာပါ ပိုေတာ္
ပိုခ်မ္းသာတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ဖူးစာဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်င္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ
ပိုမ်ားလာတာေတြ႕ရတယ္'' ထို အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။
Pew မွ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ -Paul Fucito က ''လက္ရွိ
ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာ အမ်ဳိးသားေတြဟာ အိမ္ေထာင္ ဖက္ေရြးတဲ့အခါ စီးပြားတြက္
တြက္လာၾကတာေတြ႕ရတယ္။ ေကာက္ယူ ရရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ေယာက်္ားထက္
မိန္းမက လခပို ေကာင္းတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ဝင္ေငြပိုေကာင္းတဲ့၊ ပိုခ်မ္းသာတဲ့
အိမ္ေထာင္ စုေတြ ဒီဆယ္စုႏွစ္ပိုင္းမွာ ပိုမ်ားလာတာေတြ႕ရတယ္။
အဲဒီအိမ္ေထာင္ေတြမွာ ခင္ပြန္းေတြထက္ ဇနီးေတြက ပညာလဲပိုေတာ္၊
ပိုတတ္ၾကတယ္'' ဟု သံုးသပ္တင္ျပခဲ့သည္။
အသက္၃ဝမွ ၄ဝအၾကားရွိ အေမရိကန္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို
ေလ့လာသည့္အခါ ၁၉၇ဝ မတိုင္မီက အိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ ခင္ပြန္းက ဇနီးထက္
ပညာပိုတတ္သည္။တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပိုမ်ားခဲ့သည္။ ဝင္ေငြလည္း
ပိုေကာင္းၾကသည္။ ၁၉၇ဝေနာက္ပုိင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္မူ အေျခအေနက ေျပာင္း
ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဇနီးသည္ေတြ ပညာပိုတတ္လာၾက၊ ဘြဲ႕ေတြပိုရလာၾကသလို
ဝင္ေငြေတြလည္း ပိုမ်ားလာခဲ့ၾကသည္။
ဝါရွင္တန္၊ အိုလံပီယာအေျခ စိုက္ -Evergreen State
College မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ Stephanie Coontzeက ''ဒီအခ်က္အလက္
ကိန္းဂဏန္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ သတိျပဳခဲ့တာအေတာ္ၾကာခဲ့ၿပီ။
ဒီဘက္ေခတ္ပိုင္းမွာ အမ်ဳိးသားေတြက ဥစၥာေပါ၊ ႐ုပ္ေခ်ာ၊ ပညာတတ္
အမ်ဳိးသမီးေတြကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ေရြးဖို႕ ပိုၿပီးစိတ္အားထက္သန္
လာၾကတယ္။ စီးပြားေရးအျမင္နဲ႕ တြက္ၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳလာၾကတဲ့
သေဘာပါပဲ''ဟုဆိုသည္။
ယခုလက္ရွိ စီးပြားပ်က္ကာလတြင္ ထိုအေျခအေနက
ပိုၿပီးထင္ရွား လာသည္။ ကိန္းဂဏန္းေတြကလည္း ပိုမိုခိုင္မာလာသည္။
စီးပြားပ်က္ကာလ တြင္ အမ်ဳိးသားေလးေယာက္ရွိလွ်င္ သံုးေယာက္မွာ
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ ေနၾကသည္။
ဖြားေသစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ုိက ထုတ္ျပန္ေသာ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ စီးပြားပ်က္ကာလအစ ၂ဝဝ၈
ခုႏွစ္တြင္ ဇနီးသည္၏ဝင္ေငြမွာ မိသားစုဝင္ေငြ၏ ၇.ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး၊
၄င္း ကာလမတိုင္မီ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္က ၅.ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။
ယင္းဝင္ေငြအခ်ဳိး ကြာဟမႈကို လူမည္း အိမ္ေထာင္စုမ်ား၌လည္း ေတြ႕ရ
သည္ဟုဆုိသည္။ လူမည္းအိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ဇနီးသည္တို႕၏
ဝင္ေငြကြာဟမႈအခ်ဳိးမွာ ကိုးရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၂ရာခုိင္ႏႈန္းသို႕
တိုးလာခဲ့သည္။
နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္သူ လူမည္း အမ်ဳိးသမီး ဆရာဝန္-
Rajalla Prewitt က ''ကြၽန္မအသက္ ၃၈ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ခုထိ အပ်ဳိႀကီးဘဝမွာပဲ။
အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္လို႕ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပဳလဲျပဳခ်င္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္လဲ
ရွာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခက္ေနတာက စ႐ိုက္တူ၊ အသြင္တူ၊
ဘဝအေပၚတန္ဖိုးထားပံုခ်င္းတူတာ တစ္ေယာက္မွမေတြ႕ေသးဘူး။ ကမ္းလွမ္းတဲ့
သူေတြေတာ့ရွိပါရဲ႕။ ခ်ာတူး လန္ေတြကမ်ားတယ္။ အားကိုးရမလား မွတ္ပါတယ္။
ထိုင္စားခ်င္တာက ခပ္မ်ားမ်ားေတြနဲ႕ခ်ည္း ေတြ႕ေနရတယ္။ အထူးသျဖင့္
ကြၽန္မတို႕လို အာဖရိကႏြယ္ အေမရိကန္ငနဲေတြပဲ'' ဟုေျပာသည္။
ထိုအခ်က္ကုိ တစ္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္ ဥစၥာေပါ၊ ႐ုပ္ေခ်ာ၊
ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စီးပြားတြက္ တြက္ကာ လက္ဆက္လိုသည့္ ပုရိသေတြ
ပိုမ်ားလာသည္ဆိုေသာ PEW-အဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းကို အတည္ျပဳရေတာ့ မလိုျဖစ္ေနသည္။
PEWအဖြဲ႕ကပင္ ၂ဝဝ၇ခုႏွစ္က ျပဳစုခဲ့ေသာ
စစ္တမ္းတြင္မူ အလယ္အလတ္တန္း ဝင္ေငြရရွိၾက သည့္မိသားစုမ်ားတြင္ ခင္ပြန္း၊
ဇနီးႏွင့္ မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္မရွိေသးေသာ သားသမီးမ်ား၏
စုစုေပါင္းမိသားစု ဝင္ေငြမွာ ၆ဝ.ဝရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု
ဆိုထားခဲ့ဖူးသည္။
အိမ္ေထာင္မရွိသူ လူလတ္တန္းစား၊ အလယ္အလတ္
ဝင္ေငြရရွိေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးတို႕၏ ဝင္ေငြသည္ ၁၆.ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ
တုိးခဲ့သည္ဟု အဆိုပါစာတမ္း၌ပင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္သံုး သပ္လိုက္ေသာအခါ
အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာအခါ မိသား စုဝင္ေငြကုိ တိုးတက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိမည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုသာ လက္ဆက္လိုၾကသည္မွာ ပုိ၍
ထင္ရွားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ အိမ္ေထာင္စုတြင္ ဇနီးသည္၏ ဝင္ေငြက ခင္ပြန္းသည္၏
ဝင္ေငြထက္သာေနသည္ ဆုိျခင္းမွာလည္း ထင္ရွားေနခဲ့ပါ၏။
အျခားေသာ အာရွေဒသမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ကြယ္လြန္သူ အိႏိၵယအမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အင္ဒီရာဂႏၶီက ႏိုင္ငံျခား သတင္းမီဒီယာတစ္ခု၏အေမးကုိ-
''ကြၽန္မဟာ ရွင္တုိ႕ေျပာေနသလို အမ်ဳိးသမီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မဟုတ္ပါဘူး၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါ''ဟု
ေျဖဆုိခဲ့ဖူးသည္။
အင္ဒီရာဂႏၶီ၏ အေျဖစကားမွာ အာရွေဒသရွိ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၌
ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳေနၾကေသာ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးဘဝျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္ ဟု
ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသူတို႕က အနက္ ဖြင့္ၾကပါသည္။
ကုန္လြန္ခဲ့သည္ ၂ဝ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း
ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း အာရွေဒသႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၌ အမ်ဳိးသမီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား တစ္ဦးၿပီးတစ္ဦး ေပၚလာခဲ့သည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အမ်ဳိးသမီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အမ်ားဆုံး ေပၚထြက္ရာ ေဒသဟုပင္ ဆုိရမလို ျဖစ္ေနခဲ့ပါ သည္။
အာရွေဒသမွ ကြၽန္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာတြင္
၁၉၆ဝခုႏွစ္က သီရိလကၤာသမိုင္းတြင္သာမက ကမၻာ့ပထမဆံုး
အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ သီရိမာဗုိဘႁႏၵာနာယေကး- Sirimavo Bandra-
naike ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ႕ေနာက္တြင္မွ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊
အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးသမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
စသည္မ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေပၚထြန္းလာခဲ့ၾကသည္။ အာရွႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေသာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး
သီရိလကၤာတြင္မူ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘႁႏၵာနာယေကး၏
သမီးျဖစ္သူလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသို႕ ေရာက္ လာခဲ့သည္။
ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာရွေဒသ၌ အမ်ဳိးသမီးသမၼတ
တစ္ဦးႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတို႕ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို
ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ပထမတစ္ဦးမွာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ဂလိုရီယာ
မကၠာပါဂဲလ္အာ႐ိုယို-Gloria Macapagal Arroyo ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တစ္ဦးမွာ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာစီနာ - Sheikh Hasina တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကို
တိက်မာေက်ာထက္ျမက္ သူ သံမဏိအမ်ဳိးသမီးမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။
ဂ်ာမန္သိပၸံ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု၏ စစ္တမ္းတြင္လည္း
''အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ခံေနရေသာ အစၥလာမ္မစ္
ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနသည့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အခ်က္တစ္ခုမွာ
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံႏွစ္ခုတြင္
အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမဲဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
ခံထားရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္''ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။ ထုိစစ္တမ္းက
ရည္ညႊန္းသူမ်ားမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုးရွိေသာ
အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံေရး ေလာကရွိ
မဂၢါဝတီဆူကာႏိုပူထရီ၊ ရွိတ္ဟာစီနာ၊ ဘနာဇီဘူတိုစသည့္ အမ်ဳိးသမီး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
Women Who Ruled ႏွင့္ Women Rulers Throughout The Ages
စာအုပ္မ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ လာခဲ့ေသာ စာေရးဆရာမ-Guida M.Jackson က
''ကြၽန္မ ဒီကိစၥ ေတြကို စိတ္ဝင္စားလာခဲ့တာ ႏွစ္ ေပါင္း ၃ဝ
ေလာက္ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ကမၻာ မွာေပၚထြန္းခဲ့သမွ် အမ်ဳိးသမီးေခါင္း
ေဆာင္တိုင္းမွာ သူမတူတစ္မူထူးျခားတဲ့ ႐ႈေထာင့္အျမင္ေတြရွိေနတယ္ဆို
တဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီထူးျခားမႈေတြေၾကာင့္ပဲ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးေတြ
ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတာပါ''ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။
ဂ်ာမန္သိပၸံေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းပါ၊
မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာလည္း အာရွေဒသမွအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ''အာရွေဒသက အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုနဲ႕
ပတ္သက္ၿပီး သံသယပြားစရာမလုိ တဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သူတို႕အားလံုးဟာ
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားတဲ့
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မိသားစုဝင္ေတြ အႏြယ္ဆက္
ေတြျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။ သူတို႕ဟာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သမီးေတြ၊ ဇနီး မုဆိုးမေတြျဖစ္ေနၾကတယ္''ဟု ေဖာ္
ျပထားသည္။
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ
ကိုရာဇြန္အကီြႏို -Corazon Aquino ကလည္း ''ကြၽန္မကေတာ့ ကြၽန္မကိုယ္ကြၽန္မ
သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကြၽန္မႏိုင္ငံေရးကို သိပ္စိတ္မဝင္စားခဲ့ဘူး။
ႏိုင္ငံေရးသမားလဲ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခင္ပြန္းသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး
ကြၽန္မႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ အမွတ္မထင္ ေရာက္လာခဲ့ရတာပါ''ဟု
႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာ ဝန္ခံခဲ့ဖူးသည္။
ကိုရာဇြန္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Benigno Aquino မွာ ၁၉၇ဝျပည့္
လြန္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံအား ခ်ဳပ္ကိုင္လႊမ္းမိုးထားခဲ့သူ သမၼတ
ဖာဒီနန္မားကို႕စ္အား ဆန္႕က်င္အံတုခဲ့သည့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကိုရာဇြန္သည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား ပါရမီျဖည့္ဖက္၊
အိမ္ရွင္မတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မပတ္သက္ေသာ ေရွ႕ေနတစ္ဦး
အျဖစ္လည္းေကာင္း ရပ္တည္ ေနထိုင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ခုႏွစ္တြင္ ခင္ပြန္းသည္
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ခံလိုက္ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၏
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ သူမတစ္ေယာက္ႏိုင္ငံေရး ေလာကထဲ
ေရာက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
အင္ဒိုနီးရွားသူ မဂၢါဝတီဆူကာ
ႏိုပူထရီ၏ႏိုင္ငံေရးဘဝကလည္း တစ္မူထူးျခားလွသည္။ သူမ၏ဖခင္ သမၼတေဟာင္း
ဆူကာႏိုသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
သူမသည္လည္း ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး အိမ္ရွင္မတစ္ဦး အျဖစ္ႏွင့္သာ
ေနထိုင္ျဖတ္သန္းလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအေျခအေန တုိက္ဆိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္
သူမသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာ
အခ်ဳိ႕က သူမ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဘဝေနမႈပံုစံကို ေဝဖန္ထိုးႏွက္လာ ေသာအခါ
သူမက ႐ိုးရွင္းပြင့္လင္းစြာ ပင္ တံု႕ျပန္ခဲ့သည္။
''ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးဟာ တစ္ဘက္မွာ အိမ္ရွင္မလဲ
ျဖစ္ေနတာ ဘာေတြမ်ားမွားေနလို႕ပါလိမ့္''ဟူ၏။
အာရွသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝသည္ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ
ၿငိမ္သက္ေအးေဆးၾကပါ၏။ သို႕ေသာ္ အပယ္ခံ အႏွိမ္ခံမ်ားေတာ့ မဟုတ္ၾကေပ။
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္
ရင္ေဘာင္တန္းကာ ေရွ႕တန္းသို႕ ေရာက္ေနၾကသည္။ စီးပြားေရးေလာက၊
ႏိုင္ငံေရးေလာက၊ ဥပေဒႏွင့္ သံတမန္နယ္ပယ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားအျပားမွာ
ထိပ္တန္းတြင္ ရွိေနၾကသည္။
ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေဝဖန္ဆန္႕က်င္ဟန္႕တားမႈကို
ရင္ဆိုင္ကာ၊ ရသမွ်ေသာ အခြင့္အေရးကို ပါးနပ္လိမၼာစြာ အသုံးခ်ကာ၊
မိသားစုအရွိန္ ၾသဇာေအာက္မွ ႐ုန္းထြက္ကာ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ေရွ႕တန္းသို႕တက္
လွမ္းလာႏိုင္ၾကသည္ဟု အင္ဒုိနီးရွား အေျခစိုက္ Habibie Center လက္ေအာက္ခံ၊
သုေတသနႏွင့္ စီမံကိန္း ဌာန၏ညႊန္မႉး ေဒဝီေဖာ္က်ဴးနားအန္ ဝါ-Devi Fortuna
Anwar ကေျပာခဲ့ ဖူးသည္။
''အမ်ဳိးသားေတြ ႀကီးစိုးေနတဲ့ ဘယ္ေလာက၊
ဘယ္ဌာနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရြဲ႕အေစာင္း ပံုမက် ပန္းမက်ေတြ ျဖစ္တတ္တာ သဘာဝပဲ။
ဒါေတြကို တည့္ေအာင္လုပ္ဖို႕ အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ သူတို႕နည္းတူ မာေက်ာတဲ့၊
ဘက္စံုအရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ
ရွိဖို႕လိုလာတာလဲ အမွန္ပဲ။ ဒီေတာ့ ကြၽန္မတုိ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြဘက္က
သူတို႕ထက္ပိုၿပီး ဘက္စံုျပည့္ဝေနမွ ေတာ္ကာက်မယ္။ မာေက်ာရမယ္။
မ်က္ရည္ခံမထိုးရဘူး။ က်ား၊ မမေရြး ဘယ္သူနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ
ဆက္ဆံႏုိင္ဖို႕လဲလိုတယ္။ ဒါဟာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ကို လႊမ္းမိုးျခယ္
လွယ္ဖို႕ႀကိဳးစားတာမဟုတ္ဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနၾကတာက အမ်ဳိးသားေတြေလ။
ဒီအေနအထားမ်ဳိးမွာ သာမန္အရပ္သူလို ေနေနရင္ေတာ့
ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး...''ဟု ေဒဝီ ေဖာ္က်ဴးနားက အေလးအနက္မွတ္
ခ်က္စကားဆိုခဲ့ပါ၏။
စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖြယ္ ေကာင္းလွ ပါ၏။
Sources: The Female Factor

No comments:

Post a Comment