RSS
1.

Tuesday, June 22, 2010

အမ်ိိဳ.းသမီးမ်ားသည္ တစ္ပတ္လ်ွင္သံုးနာရီမ်ွ ခပ္ၿမန္ၿမန္ လမ္းေလ်က္ၿခင္းၿဖင္.ႏွလံုးေရာဂါ ၿဖစ္ႏွိင္သည္. အႏၱရာယ္မွ ၃၀-ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၄၀-ရာခိုင္ႏွုန္း အထိေ

အမ်ိိဳ.းသမီးမ်ားသည္ တစ္ပတ္လ်ွင္သံုးနာရီမ်ွ ခပ္ၿမန္ၿမန္ လမ္းေလ်က္ၿခင္းၿဖင္.ႏွလံုးေရာဂါ ၿဖစ္ႏွိင္သည္. အႏၱရာယ္မွ ၃၀-ရာခိုင္ႏွုန္းမွ ၄၀-ရာခိုင္ႏွုန္း အထိေလ်ာ.ခ်ႏွိင္ေၾကာင္း နယူးအဂၤလန္ ေဆးဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ၿပထားသည္။

အကယ္လို. လမ္းေလ်ာက္သည္.အခ်ိန္ ကိုတိုးၿမွင္.မည္ သို.မဟုတ္ အထိုက္အေလ်ာက္ ၿပင္းထန္သည္.ေလ.က်င္.ခန္း ကိုလုပ္မည္ဆိုပါက၊ လုပ္သည္ႏွင္.အမွ် အဆိုပါေရာဂါၿဖစ္ႏွိင္ေၿခ ပိုမိုေလ်ာ.ပါးသြားမည္ၿဖစ္သည္ ဟု ေလ.လာမွု.ကိုဦးေဆာင္ၿပဳလုပ္သူ ဘရစ္ဟန္ႏွင္. ေဘာ.စတန္ၿမိဳ. ၊အမ်ိဳးသမီး ေဆးရံဳမွ
ေဒါက္တာ ဂ်ိဳအန္မင္ဆန္ ( Dr.Jo Ann Mason) ကေၿပာပါသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပံုမွန္လမ္းေလ်ာက္ ၿခင္းၿဖင္.ႏွလံုးတိုက္ခိုက္မွု.ခံရမွု.အႏၱရာယ္ မွသိသာစြာ ေလ်ာ.နည္းသြားေၾကာင္း ေလ.လာမွု.အရသိရိွၾကရသည္။
အေမရိကန္ႏိွင္ငံတြင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင္. စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ား ၿဖစ္ပြားၾကသူ သက္လတ္ပိုင္း အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးအနက္၊ သံုးပံုတစ္ပံု သည္ကိုယ္လက္လွုပ္ရွားွမွု. မၿပဳလုပ္ၾကသူမ်ား ၿဖစ္သည္ဟု မင္ဆန္ (Dr.JoAnn Manson) ႏွင္. သူ၏အဖြဲ.က ခန္.မွန္းေၿပာဆိုသည္။
အသကိ၄၅-ႏွစ္ႏွင္.၆၄ -ႏွစ္ၾကား ရိွ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး ၇၄,၀၀၀-ခန္.သည္ နွစ္စဥ္ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရလ်က္ရိွေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏွလံုးေရာဂါ အသင္း၏ထုတ္ၿပန္ ခ်က္မ်ားအရသိရိွရသည္။
ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေလ.က်င္.ခန္းၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္.၊ႏွလံူးေရာဂါ ေဝဒနာမွကင္းေဝးႏွိင္ေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ သိရိွခဲ.ၾကၿပီးၿဖစ္သည္။ သို.ေသာ္မ်ားစြာေသာ သုေတသန ၿပဳမွုတို.မွာ ေယာက်ာၤးမ်ားအေပါတြင္ အေၿခခံ ခဲ.သည္။ ထို.ၿပင္ လမ္းေလ်ာက္ ၿခင္းသည္ ေလ.က်င္.ခန္း လုပ္မွုမ်ိဳးကဲ.သို.အက်ိဳးရိွမရိွအေပါ ခြဲၿခားစိတ္ၿဖာခဲ.ၿခငိး မရိွေခ်၊
သို.ေၾကာင္. မင္ဆန္ (Dr .Jo Ann Manson) ႏွင္.အဖြဲ.သည္ ၁၉၇၆-ခုႏွစ္ မွစၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး သူနာၿပဳဆရာမေပါင္း ၁၂၁၀၀၀-၏ အခ်က္အလက္ မ်ားအေပါ က်န္းမာေရးေလ.လာမွု. ဟူေသာ အမည္ၿဖင္. သုေတသန ၿပဳခဲ.ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ယင္းေလ.လာမွု.အရ ေလ.က်င္.ခန္းၿပဳလုပ္သည္.အခ်ိန္သည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းေတြ.ရိွသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေတြ.ရိွၾကရသည္။
အကယ္လို. အမ်ိဳးသမိးတစ္ဦးသည္ တစ္ပတ္လ်ွင္ သံုးနာရိီအထိ၊ တစ္နာရီသံုးမိုင္ႏွုန္း လမ္းေလ်ာက္မည္ဆိုလ်ွင္ ေလ.က်င္.ခန္း မလုပ္သူမ်ားထက္ႏွလံးု တိုက္ခိုက္ ခံရမွု.ႏွင္. ေသဆံုးမွု ၃၀ရာခိုင္ႏွုန္းေလ်ာ.နည္းေလ်ာ.နည္းသြားေၾကာင္းေတြရိွရသည္.။
ထို.ၿပင္ အမ်ိဳးူသမိီး တစ္ေယာက္သည္ တစ္ပတ္လ်င္ သံုးနာရီထက္ပိုၿပီး ေလွ်က္မည္ ဆိုလ်င္ ေနာက္ထပ္ ငါးရာခိုင္နွုန္း ၊ ယင္း အႏၱရာယ္ မွေလ်ာ.က်သြားေၾကာင္း ေတြ.ရိွရသည္။
လမ္းေလ်ာက္သည္. အၿမန္ႏွုန္းမွာလည္းအေရးၾကီးေၾကာင္းေတြရိွရသည္။ အမ်ိဳးသမီး သည္သက္ေတာင္.သက္သာၿဖင္.တစ္နာရီ လ်င္ ႏွစ္မိုင္ႏွုန္းထက္ ေလ်ာ.နည္းေသာ နွုန္းၿဖင္.ေလ်ာက္ပါက၊ ၂၅ -ရာခိုင္နွုန္းအႏၱရာယ္မွ ေလ်ာ.နည္းၿပီး၊ အကယ္လိုယ. ၃မိုင္ႏွုန္း သို.မဟုတ္ ထိုထက္ပိုပါက ၃၆- ရာခိုက္ႏွုန္း ေလ်ာ.နည္းသြားေၾကာင္း ေတြ.ၾကရသည္။
သုေတသီမ်ား၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ ခပ္ၿမန္ၿမန္ လမ္းေလ်ာက္ၿခင္းနွင္.အင္အား ပိုသံုးရေသာ ေလ.က်င္.ခန္း ၿပဳလုပ္ၿခင္းတို.၏ အက်ိဳးေက်းဇူး အရာတြင္ တူညီမွုရိွမရိွ ကိုမွု ကြဲၿပားစြာ ခြံဲၿခားေဖာ္ၿပၿခင္းမရိွေပ။ ကၽြန္ေတာ္.တြင္ စာေရးတဲ.အားနည္းခ်က္ရိွတာရယ္မအားတာရယ္ေၾကာင္. ဖတ္ၿဖစ္ေသာစာအုပ္ ကေလးမ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္ဘေလာ.ေရာက္ရိွၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ား က်န္းမာေစၿခင္း အလိုငွာ ေဝငွလိုက္ပါတယ္ ေနာက္လဲ က်န္းမာေရးနဲ. ပတ္သတ္တဲ.post ေလးမ်ားတင္ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္ ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေၿမ.ၾကပါေစ ...

1 comment:

 1. လမင္းေရ..
  အမလင့္ထဲမွာ အသစ္တက္တာမေတြ႔လို႔ မဖတ္ရဘူး.။ ခု၀င္ၾကည့္ေတာ့မွ
  အသစ္ေတြေတြ႔တာ..။
  အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ..။
  ခင္တဲ့
  သဒၶါ

  ReplyDelete